ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  ​

ಕ್ರ ಸಂ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ. ಮೆಲ್‌ ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ
01 ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದೊಡ್ಡಮನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು md-mpvl@karnataka.gov.in +91-821-2499466 ಮೈಸೂರು ಪೇಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ನಿಷ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ)
ಹೊಸ ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ಬಡಾವಣೆ, ಮೈಸೂರು – 570015
02 ಶ್ರೀ ಸಿ. ಹರಕುಮಾರ್‌ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಆಡಳಿತ) admin-mpvl@karnatak.gov.in +91+821-2499340/2497469 ಮೈಸೂರು ಪೇಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ನಿಷ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ)
ಹೊಸ ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ಬಡಾವಣೆ, ಮೈಸೂರು – 570015
03

ಶ್ರೀ ಎ. ವೇಣುಗೋಪಾಜಿ, 

ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು admin-mpvl@karnatak.gov.in +91-821-2493831/ 2497469 ಮೈಸೂರು ಪೇಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ನಿಷ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ)
ಹೊಸ ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ಬಡಾವಣೆ, ಮೈಸೂರು – 570015
04

ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಎ. ಅಶ್ವತ್‌ ಅಪ್ಪಣ್ಣ 

 

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

mktg-mpvl@karnataka.gov.in +91-821-2493831/ 2497469 ಮೈಸೂರು ಪೇಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ನಿಷ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ)
ಹೊಸ ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ಬಡಾವಣೆ, ಮೈಸೂರು – 570015
05

-

ಖರೀದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು materials-mpvl@karnataka.gov.in +91-821-2493831/ 2497469 ಮೈಸೂರು ಪೇಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ನಿಷ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ)
ಹೊಸ ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ಬಡಾವಣೆ, ಮೈಸೂರು – 570015
06

-

ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  admin-mpvl@karnatak.gov.in +91-821-2493831/ 2497469 ಮೈಸೂರು ಪೇಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ನಿಷ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ)
ಹೊಸ ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ಬಡಾವಣೆ, ಮೈಸೂರು – 570015
07

-

ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  admin-mpvl@karnatak.gov.in +91-821-2493831/ 2497469 ಮೈಸೂರು ಪೇಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ನಿಷ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ)
ಹೊಸ ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ಬಡಾವಣೆ, ಮೈಸೂರು – 570015

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 20-06-2020 10:05 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin